fredag 18 januari 2019
Gïele: Svenska Northern Sami Lule Sami Southern Sami

Veeljh baakoegärjam

Tjaelieh baakoem

Buerie båeteme saemien baakoegärjese!

Saemiedigkien baakoegärjafunksjovnen leah daelie åarjelsaemien jïh julevsaemien baakoeh. Veeljh dam gärjam gosse sïjhth ohtsedh jïh tjaelieh dam ohtseme-baakoem dan nieljies-skaavtegasse.
Maadtegem dan saemiedigkien orre baakoegärjafunksjovnese lea mijjen åarjelsaemien baakoegärja, mij jaepien 2007 ålkoe-vadtasuvvi jïh dïhte julevsaemien baakoegärjaïebne mij aerebi mijjen webbesäjrosne orreme. Lohkh jienebe duekien bïjre dejnie gårroemenyjen artikelinie.

Raeresth baakoeh
Mijjen orre webbe vierhtielissiehtahkesne libie (konsuvlenth) datnine (baakoegärjafunksjovne nuhtjije) nuepieh sinsätnan tjaeledh. Datne maahtah orre baakoeh raeriestidh mah åtnah faatoes, jallh voerkelidh jis fiejliem vueptiestamme. Numhtie maahta baakoegärjide aejkiej mietie sjidtedh jïh barre buerebe aaj sjidtedh årrodh.

Orrestehteme
Mijjieh libie gyjhtelihks gaajhkide åssjalommide daan sisvegen bïjre. Mijjieh gaajhkh raeriestimmieh dovne lissiehdahkh vaaksjobe jïh baakoegärjam ikte-mearan orrestahtebe.

Nuepieh
Mijjen orre funksjovnen leah gellieh nuepieh. Mijjieh maehtebe båetije biejjide dam jienebh baakoegärjaj-gujmie stoerebe tseegkedh dovne jienebh saemien gïeligujmie aaj. Jis dov leah baakoelästoeh mah jienebidie almetjidie sïjhth bäjhkoedidh dle åadtjoeh govlijehtedh! Mijjieh gååvnesibie saemien siebredahken dïehte jïh barkebe juktie mijjen saemien gïelide edtjieh veasodh jïh öövtiedamme sjidtedh. Gaskesadth saemiedigkien gïeleåejvie Aina Negga, teel. 0980-780 58.
© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2018-11-16

Relaterat

Ordboken som App
Ladda ner den i din telefon
Voestes Digibaakoeh
Sydsamisk elektronisk ordbok som förstår böjda ord

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?