lördag 29 april 2017
Svenska Northern Sami Lule Sami Southern Sami

Åarjelsaemien baakoegärjan bïjre

Saemiedigkien orre åarjelsaemien-daaroen/ daaroen-åarjelsaemien baakoegärja bäjhkoehtibie daelie goh ohtseme-baakoegärjafunksjovne mijjen gåetiesäjrosne.

Gärja eelki goh åarjelsaemien baakoegärjaprosjekte. Dan männgan jåhtaji saemiedigkien vuelesne, beetneh-vierhtieh Saemien gïelemoenehtsistie Kautokeino´sne.

Baakoeïebniem
Baakoeïebniem lea joekoen Ella Holm Bull´en gärja- jïh baakoelästojste. Baakoeh leah aaj veadtjeme dejstie gärjijste "MOV 1000 BAAKOEH" Saemien ööpehtimmieraerie Alta 1998, BAAKOE-LÄSTOE nr. 2/97 Sameien gieleraerie. Såemies baakoeh aaj "GÄRJIJSTE VAALTEME" (nöörjen gïele/åarjelsaemien baakoelästoe)  Brustaden Tove´ste, Aarporte. Paul Klemmetsson, Gäjka, lea govlehtoeveme ovmessie baakoej bïjre jïh dej jarkoestimmieh. Mohtedimmieh leah dorjeme Knut Bergsland & Laila Mattson Maggan baakoegärjese "Åarjelsaemien - daaroen baakoegärja", Alta 1993.

Deadtoemierie
Baakoetjåanghkoen deadtoemierie lea dejnie åarjakåbpoe åarjelsaemien smaaresinie, vualtjeri luvhtie jïh åarjelen. Såemies upmejesaemien sijjienommh gååvnesieh. Dah sijjienommh mah leah tjaaleme SaU leah joekoen tjaalemevuekine gie professovre Olavi Korhonen dorjeme dan upmejen dajvese. 

 

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2012-02-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?