måndag 22 juli 2024
Svenska Northern Sami Lule Sami Southern Sami

Sámegiella åvddån aktelattjat!

Viesso giella ietjájduvvá ja åvddån aktelattjat. Ådå bágo lassáni ja iehtjáda vuorjjábu sjaddi. Giella l sämmi bále kultuvrraguodde mij gåvvit viessomav ja väráldav.

Moattes jáhkká ietjá ulmusj mierret makkár bágov oadtju adnet sámegielan. Sáddná l giellaaddne ietja dav mierredi. Vargga agev li sahte ulmutja gudi li gávnnam jali adnegoahtám bágov. Jus báhko hájijt de hárjjánip dasi ja adnegoahtep dav. Ietjá bágoj, de dådnå ”dåhkkida” bágojt gå dajt aná!

Bágo ma fájlluji
Sámegiella l årrum duolmodum giellan mälggadav ja aneduvvam val muhtem bájkijn ja aktijvuodajn, danen fájlluji álu bágo ådåájggásasj aktijvuodajda. Fáhkkabágo hähttuji åvddånit ja dagáduvvat ja hájijdit. Ij la agev nåv álkke mijá sáme jårggåliddjijda. Gåk jårggål ”förbränningsmotor”, ”klimatsmart” jali ”mikroblogg”? Galggá gus bágojt loaddnut, jårggålit bágoj milta jali dahkat ådå moallánagáv?

Vájvve jårggålit
Duodden dasi gávnnuji bágo ma li gássjela jårggålit ietjá gielajda. Mij la gis "dihinder" jali "köroxe"? Ja manen ij gávnnu val akta báhko dárogiellaj ”tjånudissaj"? Jali ”juovvaj"?

Bájnatjibme
Årromsadje bájnasj mijá gielav ieneplåhkosebrudagás. Loaddnup ja hiebadip bágojt ja moallánagájt. Moadda tjuottjodimterma majt adni vuona bielen e maná adnet svieriga bielen ja vuossteláhkáj, danen gå Vuonan ja Svierigin li umasslágásj tjuottjodimvuogádagá. Dálásj ájge bájnatji aj ieŋŋgisgiellabágo ja moallánagá mijá nuoraj sámegielav. Giela li viesso ja ietjájduvvi aktelattjat, dat la luondulasj. Valla hähttup diedon joarkket  mijá sáme giellasujtujn ja várjjalit sáme moallánakvuogijt! Da javlli nåv ednagav mijá kultuvra ja vuoge birra viessomav ja väráldav gähttjat.

Nuorttarijkaj sáme giellabarggo
Aktisasj giellabarggo l midjij sámijda luondulasj álmmugin.
1974 rájes la gávnnum sáme giellasiebrreráde gånnå gájkka sámegiela li åvdåstuvvam. Sáme giellasiebrre hiejteduváj 2011 gå ittjij nagá duosstot udnásj dárbojt ja hásstalusájt, ienemusát ilá binná luohkoj diehti. 2013 rájes gitta moarmesmáno 2018 li sámedikke Svierigin, Vuonan ja Suoman adnám aktisasj prosjevtav, Sáme Giellagálldo, ulmijn ásadit stuoves sáme máhtto- ja tjiehppeorgánav mij åvdåsvásstet giellasujtov, giellarádedimev, giellanormerimav ja dåhkkidit ådå bágojt. Biednigahttem gávnnu gitta javllamáno 31.b. 2018 ja guoradallambarggo l manon juohkka sámedikkijn åtsåtjit hiebalasj, stuoves hámev Sáme Giellagáldo hárráj.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-12-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?