måndag 22 juli 2024
Svenska Northern Sami Lule Sami Southern Sami

Åarjelsaemien baakoegärjan bïjre

Saemiedigkien orre åarjelsaemien-daaroen/ daaroen-åarjelsaemien baakoegärja bäjhkoehtibie daelie goh ohtseme-baakoegärjafunksjovne mijjen gåetiesäjrosne.

Gärja eelki goh åarjelsaemien baakoegärjaprosjekte. Dan männgan jåhtaji saemiedigkien vuelesne, beetneh-vierhtieh Saemien gïelemoenehtsistie Kautokeino´sne.

Baakoeïebniem
Baakoeïebniem lea joekoen Ella Holm Bull´en gärja- jïh baakoelästojste. Baakoeh leah aaj veadtjeme dejstie gärjijste "MOV 1000 BAAKOEH" Saemien ööpehtimmieraerie Alta 1998, BAAKOE-LÄSTOE nr. 2/97 Sameien gieleraerie. Såemies baakoeh aaj "GÄRJIJSTE VAALTEME" (nöörjen gïele/åarjelsaemien baakoelästoe)  Brustaden Tove´ste, Aarporte. Paul Klemmetsson, Gäjka, lea govlehtoeveme ovmessie baakoej bïjre jïh dej jarkoestimmieh. Mohtedimmieh leah dorjeme Knut Bergsland & Laila Mattson Maggan baakoegärjese "Åarjelsaemien - daaroen baakoegärja", Alta 1993.

Deadtoemierie
Baakoetjåanghkoen deadtoemierie lea dejnie åarjakåbpoe åarjelsaemien smaaresinie, vualtjeri luvhtie jïh åarjelen. Såemies upmejesaemien sijjienommh gååvnesieh. Dah sijjienommh mah leah tjaaleme SaU leah joekoen tjaalemevuekine gie professovre Olavi Korhonen dorjeme dan upmejen dajvese. 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-08-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyHem
MenyHem

Hem

På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?